מי ק. גת (2008) בע''מ - עדכון מספר נפשות בדירה לצורך תשלום אגרות מים - מדו"ח נציבות תלונות הציבור 38 פורסם מרץ 2012

המתלוננת, תושבת קריית גת, ביקשה ביולי 2010 לעדכן את תאגיד מי ק.גת (2008) בע"מ (להלן - התאגיד) כי מספר הנפשות המוכר בביתה לעניין תשלום אגרות המים אינו שניים כפי שקבע התאגיד אלא חמש. התאגיד התנה את העדכון בהמצאת ספח תעודת זהות שבה רשומה כתובתה של המתלוננת בקריית גת או תצהיר מאומת על ידי עורך דין ולפיו היא גרה בקריית גת ומשפחתה מונה חמש נפשות (להלן - תצהיר).

בסעיף 23 לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009, ובחוזר מנהל רשות המים לספקי מים מס' 1/2010 אשר הוצא מכוחו (להלן - הכללים המחייבים) נקבעו אופן הדיווח לתאגיד המים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס, התנאים לביצוע עדכון רטרואקטיבי של מספר הנפשות המוכר והמסמכים שצרכן שאינו גר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין נדרש להמציא לצורך עדכון מספר הנפשות בביתו. אולם בכללים לא נקבע כי אם הצרכן אינו גר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין עליו להמציא לתאגיד תצהיר לצורך העדכון [1].

הנציבות הצביעה לפני התאגיד על כך שנוכח הוראות הכללים המחייבים אין עילה לדרוש מהמתלוננת תצהיר, שאימותו לפני עורך דין כרוך בעלות כספית.

בעקבות התערבות הנציבות, ולאחר שהמתלוננת המציאה לתאגיד את המסמכים הנדרשים, עודכן מספר הנפשות בביתה לחמש נפשות, בלא שהיא נדרשה לצרף למסמכים תצהיר כאמור.

(508381)


[1] הצרכן נדרש להציג ספח תעודת זהות; טופס דיווח חתום; אישור של ספק המים המספק מים בכתובת הרשומה בתעודת הזהות ולפיו הצרכן אינו רשום כזכאי לכמות מוכרת אצלו; מסמך המאמת את כתובת המגורים בפועל (כגון חוזה שכירות וחשבון ארנונה משולם).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה